Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Vacature Directeur Wijken, Participatie en Stadsarchief

Rotterdam en haar samenleving

De afgelopen jaren heeft Rotterdam zich geweldig ontwikkeld. Onze stad is nu de plek waar je moet zijn. Op deze positieve, nieuwe energie bouwen wij verder. Het college en de ambtelijke top zien het als hun taak om de stad te dienen door op samenwerking te sturen. Het concern vraagt om publiek leiderschap dat in samenhang en vanuit integraliteit gericht is op het realiseren van maatschappelijke resultaten in verbinding met de stad en regio, de ambtelijke organisatie en het politiek bestuur.

Onze samenleving is mondig, complex, veelvormig en ondernemend. Het maatschappelijk middenveld neemt een centralere plek in, met daarbij een grotere betrokkenheid van burgers. De Rotterdammer wil tegenwoordig op een andere manier aangesproken en betrokken worden door de gemeente: niet meer door een traditionele gemeente die vanuit het Stadhuis in Rotterdam doelen en oplossingen bedenkt en implementeert, maar door een gemeente die met haar burgers samenwerkt. We werken vanuit Stad en Wijk en met de Menselijke Maat.

Cluster Dienstverlening (DV) en Directie Wijken, Participatie en Stadsarchief

We werken samen - in het cluster, het concern en met partners in de wijken - aan de opgaven van de stad. Iedere Rotterdammer heeft een basis nodig om mee te kunnen doen aan de samenleving op het gebied van arbeid, inkomen, veiligheid, gezondheid en basisvoorzieningen en een fijne omgeving. Goede en betrouwbare dienstverlening draagt daaraan bij.

Cluster Dienstverlening heeft een regierol in het bevorderen van passende dienstverlening aan burgers en ondernemers vanuit alle clusters. Het cluster levert zelf aan Rotterdammers een grote diversiteit producten en diensten. Bijvoorbeeld snelle en accurate levering van burgerzaken producten, het bieden van digitale toegang tot de bronnen van de geschiedenis van de stad in het Stadsarchief, het betalen van belastingen zo makkelijk mogelijk maken. Het draait om mensen, zij die iets nodig hebben van de gemeente Rotterdam en daarvoor van ons afhankelijk zijn.
Met een nieuw bestuurlijk stelsel “Wijk aan Zet “en de gemeente brede ingezette organisatieontwikkeling werken we vanuit een gezamenlijke opgave én behoeften van Rotterdammers.

Dit doen we met elkaar, overheid, Rotterdammers, ondernemers en partners. Voor de hele gemeentelijke organisatie vraagt dit een intensivering op opgavegericht werken en (meer) zichtbare aanwezigheid in de wijk. De doorontwikkeling van het onderdeel wijken in het cluster Dienstverlening en het invullen van onze regierol in het concern vormen een belangrijke succesfactor in de veranderopgave van de gehele gemeentelijke organisatie; een responsieve overheid waarin we werken vanuit de opgave.

Uitvoering, regie en strategie gaan in ons cluster hand in hand. Wij dragen in belangrijke mate bij aan het makkelijker maken van de Rotterdamse dienstverlening. Flexibel kunnen meebewegen met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen is van groot belang. Of het nu gaat om de doorontwikkeling van het Stadsarchief, de organisatie van de Verkiezingen, onze front- en backoffice of het werken vanuit de wijken. Innovatie, samenwerken, flexibiliteit en verantwoordelijkheid zijn daarbij belangrijke drijfveren. Dat doen we vanuit een proactieve, ondernemende houding en samenwerken in (integrale) ketens. We zitten in de haarvaten van de samenleving en met elkaar versterken en versnellen we initiatieven in de stad.

Het cluster DV bestaat uit drie directies en een stafbureau: directie Klantcontact, directie Burgerzaken & Belastingen, directie Wijken, Participatie & Stadsarchief en Bureau Ondersteuning Dienstverlening, totaal ruim 700 fte. De directie Wijken, Participatie en Stadsarchief heeft ongeveer 250 fte.

Onze opgaven vragen om…

Een directeur Wijken, Participatie en Stadsarchief die verder bouwt aan de ingezette doorontwikkeling op alle onderdelen binnen je directie en in het concern. Je ziet wat er nodig is om Wijk aan Zet te realiseren en toont daarin lef in wat nodig is om deze verandering samen met de andere clusters te realiseren. Je hebt een intrinsieke motivatie om bij te dragen aan wat de veranderende rol van de overheid en responsieve overheid van ons vraagt. Deze ontwikkelingen vertaal je naar de opgave in de organisatie. Je hebt affiniteit met burgerparticipatie en bent in staat om op een verbindende en gezaghebbende wijze invulling te geven aan je regierol binnen het concern.

Een directeur die ervaring heeft met het leiden van een organisatieverandering. Om de verschillende veranderopgaven te realiseren zoeken wij een veranderaar pur sang. Binnen Dienstverlening gaat dit om, naast de sterke uitvoering, het steviger invulling geven aan onze regierol en het door ontwikkelen van onze strategische kwaliteiten. In de gehele organisatie gaat het om de veranderopgave om het werken van uit de wijken verder vorm te geven.

Een resultaatgerichte verbinder die makkelijk contacten legt binnen en buiten de organisatie. Externe stakeholders weet je te verbinden aan de veranderde rol van de overheid zoals de gemeente die heeft ingezet. Je bent in staat om mensen mee te krijgen op de verandering en pakt waar nodig door. Aanspreken om resultaten te behalen is je net zo eigen als verbinden. Je krijgt energie van het werken met professionals en herkent jezelf in de combinatie van loslaten en verbinden. Je activiteiten richten zich op de mens (stimuleren en samenbrengen), de omgeving (verkennen en vernieuwen), de organisatie (beheersen en regelen) en het resultaat (koers bepalen en presteren).

Een directeur die medewerkers stimuleert om te kijken waar samenwerking en synergie mogelijk is, werkt aan bewustzijn op wat de Rotterdammer van ons verwacht en zorgt voor een klimaat waarin mensen open staan voor alle ontwikkelingen. Er zijn de komende jaren veel ontwikkelingen te verwachten op het gebied van digitalisering en het slimmer gebruik maken van data.

Een directeur die staat voor integer ondernemerschap in dienstverlening aan burgers en ondernemers en daar trots op is. Die forse uitdagingen met visie en strategische oplossingen integraal aangaat. Een directeur die energie krijgt van het (laten) bedenken van oplossingen waarbij je met visie en strategie uitvoering geeft de opgaven in de wijk en de stad.

Een directeur die medewerkers stimuleert om vanuit verbinding te werken aan resultaten, het werk iedere dag een beetje beter te doen en zich bewust te zijn van de keten waarin zij werken. Je vervult een belangrijke rol in de ontwikkelkoers van het cluster en draagt bij aan het behouden van onze excellente uitvoering en ontwikkeling van ons politiek-bestuurlijk bewustzijn en strategische competenties van het cluster.
Coachend leiderschap zit in je DNA. Je stimuleert de vertaling van relevante in- en externe ontwikkelingen naar het werk van alle dag. Je zorgt voor een organisatiestrategie die in lijn is met de visie van het concern en het cluster en stemt je bedrijfsvoering hierop af. Je hebt ervaring met het leiding geven aan professionals en je doet dat door een combinatie van loslaten én verbinden.

Ben jij de resultaatgerichte verbinder die wij zoeken voor de mooie veranderopgaven waar we voor staan? Een directeur die gericht stuurt op cultuurverandering en samenwerking in de keten om ons dichter bij een meer responsieve overheid te brengen. En het vertrouwen in de overheid te doen toenemen?

Functieomschrijving

De directeur Wijken, Participatie en Stadsarchief is in de eerste plaats directeur binnen het concern Rotterdam. Binnen het concern zijn wijk- en opgavegericht werken de komende jaren de belangrijkste ontwikkelrichtingen en daarmee bepalend voor de wijze van (samen)werken. We zetten ook optimaal in op het werken vanuit de Menselijke Maat en geven invulling aan een andere manier van werken. We werken afwisselend vanuit de wijk, kantoor of thuis. De directeur Wijken, Participatie en Stadsarchief is resultaatverantwoordelijk voor het vakgebied en fungeert zowel in- als extern vanuit natuurlijk gezag als boegbeeld. Met de 4 Rayondirecteuren, het afdelingshoofd Verkiezingen en Participatie en de Stadsarchivaris werkt de directeur nauw samen aan de realisatie van de opgaven.

Als directeur Wijken, Participatie en Stadsarchief draag je bij aan de doorontwikkeling en bedrijfsvoering van het Stadsarchief, de regievoering van complexe opgaven in stad en wijk. Ook ben je verantwoordelijk voor de concern brede regievoering op burgerparticipatie, inclusief verkiezingen.

Naast de interne bedrijfsvoering richt de directeur zich op de in- en externe omgeving: het stadsbestuur, de andere clusters, andere gemeenten, rijksoverheid en externe organisaties. De directeur Wijken, Participatie en Stadsarchief is lid van het clusterdirectieteam en draagt van daaruit bij aan de opdracht van het cluster en de concernontwikkelingen. Op het vakgebied vertegenwoordigt de directeur het concern op strategisch niveau. De directeur legt verantwoording af aan de concerndirecteur van het cluster dienstverlening en op specifieke onderwerpen aan het college van B&W.

Wie en wat zoeken wij…

Naast de persoonskenmerken beschreven in de opgaven zoeken wij ook een directeur die:

• beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
• ervaring en aantoonbare behaalde resultaten met het sturen op veranderingsprocessen gericht op organisatie en cultuur.
• maatschappelijke betrokkenheid weet te combineren met zowel strategische als praktische slagkracht, resultaatgericht en transparant is in zijn/haar communicatie.
• ervaring en inzicht heeft in politiek en bestuurlijke verhoudingen binnen de publieke sector en daardoor een goed ontwikkeld politiek bestuurlijk gevoel.
• ervaring heeft bij voorkeur in een organisatie die een combinatie is van uitvoering en strategie.
• de Rotterdamse leiderschapsstijlen leiderschap; resultaatgericht, samenwerken en verbinden weet te combineren.
• gemakkelijk kan schakelen tussen strategische bestuurlijke vraagstukken en de operationele werkvloer en ook relativeringsvermogen en veel humor heeft.

Procedure

Voor inhoudelijk vragen kun je contact opnemen met Linda Molenaar, Concerndirecteur DV,
06-53544425.

Heb je vragen over de procedure, dan kun je contact opnemen met Will Ontijd,
MD Adviseur, w.ontijd@rotterdam.nl.

Je kunt je sollicitatiebrief met CV sturen naar Will Ontijd, w.ontijd@rotterdam.nl.
Eerste selectiegesprekken vinden plaats in week 26
Sluitingsdatum is 16 juni 2022.

Werken voor Rotterdam

Start