Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Directeur Middelen en Control

Gemeente Rotterdam

Wie durft niet verliefd te zijn op het ‘Manhattan aan de Maas’! De multiculturele, nimmer slapende stad met haar machtige skyline, moderne architectuur en meer dan 170 nationaliteiten, de stoere grootste haven van Europa, de Rotterdamse mentaliteit van niet lullen maar poetsen, de beroemde kubuswoningen en de grootste overdekte markthal van Europa! Met een DNA dat samen te vatten is in drie begrippen: Rotterdam is internationaal, ondernemend en rauw.

De afgelopen jaren heeft Rotterdam zich geweldig ontwikkeld. Onze stad is nu de plek waar je moet zijn. Op deze positieve, nieuwe energie bouwen wij verder. Onze samenleving is mondig, complex, veelvormig en ondernemend. Het maatschappelijk middenveld neemt een centralere plek in, met daarbij een grotere betrokkenheid van burgers. De Rotterdammer wil tegenwoordig op een andere manier aangesproken en betrokken worden door de gemeente: niet meer door een traditionele gemeente die vanuit het Stadhuis in Rotterdam doelen en oplossingen bedenkt en implementeert, maar door een gemeente die met haar burgers samenwerkt.

Rotterdam heeft inspirerende directeuren nodig die een voortrekkersrol spelen en leiderschap tonen bij het vormgeven aan de opgaven van de stad, van wijkniveau tot regionaal en landelijk niveau. Onze directeuren weten dan ook te verbinden, aan te spreken, ruimte te laten voor initiatieven en innovatie, blokkades weg te nemen, reflectie en tegenspraak te organiseren en staan schouder aan schouder voor het best mogelijke resultaat voor Rotterdam.

Alle directeuren van de gemeente Rotterdam zijn in collegiaal verband zowel verantwoordelijk voor het integraal management en opgaven van het betreffende cluster alsook voor de samenhang van de opgaven van het gehele concern. Samen maken we de stad!

Positionering en rol van Directeur Middelen en Control / Concerncontroller

Tegenlicht bieden, anders denken, andere perspectieven aandragen en stuurinformatie integraal interpreteren bepaalt de toegevoegde waarde van directie Middelen en Control. Zo ook het benoemen van risico’s en het onderkennen van trends, ontwikkelingen en best practices.

De directie Middelen en Control wordt functioneel en hiërarchisch aangestuurd door de concerncontroller is direct gepositioneerd onder de algemeen directeur. Samen met de clustercontrollers, hoofd Concerncontrol, en hoofd Audit vormen zij het managementteam van de directie Middelen en Control. Daarnaast heeft de directeur Middelen en Control / Concerncontroller een functionele verantwoordelijkheid en een beslissende stem binnen de financiële kolom, hiermee ook voor de directie Financiën van het cluster BCO.

De directeur Middelen en Control / Concerncontroller is tevens eindverantwoordelijk voor onder andere de interne audit, P&C-cyclus, begroting, jaarrekening en rapportages. De omvang van de directie bedraagt ca. 135 fte.

Als concerncontroller bent u adviseur van het college, algemeen directeur en ambtelijke top en lid van de concerndirectie; het hoogste ambtelijke gezag. Als strategisch businesspartner weet u beleidsdoelen, financieel-economische doelen en organisatiedoelen evenwichtig met elkaar te verbinden.

Als concerncontroller draagt u tevens de verantwoordelijkheid voor de ondersteuning bij vraagstukken van sturing en besluitvorming, beheersing en verantwoording, de inrichting en ondersteuning van het allocatieproces en de inrichting en kwaliteit van het control-instrumentarium en het financial auditinstrument. In voorkomende gevallen treedt u op als vertegenwoordiger van de gemeente Rotterdam in het financieel-economische domein en opereert u in een politiek-bestuurlijke context waar de afstand tussen Middelen en Control, ambtelijke top en bestuur klein is.

U vertegenwoordigt de gemeente als aandeelhouder in aandeelhoudersvergaringen van de gemeentelijke deelnemingen en in het financieel directeuren overleg van de G4 en het ministerie van BZK. En geeft u invulling aan actief aandeelhouderschap m.b.t. verbonden partijen waarbij transparantie en de behartiging van publieke en financiële belangen voorop staan.

Opgaven

Als gemeente gaan ook wij financieel gezien moeilijke tijden tegemoet. Ook wij dienen de eindjes aan elkaar geknoopt te krijgen en voorzien wij een aantal flinke uitdagingen. Dit vraagt van de directeur het vermogen om verandering en vernieuwing aan te brengen en daarmee de directie aantoonbaar in control richting organisatie en bestuur te laten zijn. Het vermogen tot dwarskijken en creativiteit is hier gewenst.

Binnen de geld- en kapitaalmarkt heeft het concern gemeente Rotterdam een belangrijke positie met een goede reputatie. De directie en in het bijzonder Treasury en Deelnemingen hebben als opgave deze positie en reputatie op dit niveau te houden. In de gemeentelijke deelnemingenportefeuille zien we dat we, in vergelijking met voorgaande jaren, in een dynamische periode zitten. Dit heeft er ook toe geleid dat de samenwerking met andere (publieke) aandeelhouders is geïntensiveerd.

Dit alles vraagt forse ambtelijke en bestuurlijke aandacht. De directeur weet dan ook hoe de hazen lopen in Den Haag, hoe het Rotterdamse belang het beste gediend kan worden, richting het Rijk, Europa en richting investeerders. De directeur weet het belang om slimme constructen te kunnen bedenken teneinde een doordacht strategisch financieel beleid te realiseren. Daarnaast dient de informatievoorziening en sturingsinfo in het concern naar een nieuw niveau gebracht te worden en vraagt het beheer van de Deelnemingen om een verdere doorgroei en vernieuwing.

Grote- en complexe vraagstukken, -zoals bijvoorbeeld de discussie rondom het Gemeentefonds, de zorg en het WopkeWiebes fonds- vragen om een eigenstandige rol en om een directeur, die bij onze stakeholders, deelnemingen en investeerders als geloofwaardige partner, als boegbeeld wordt gezien. 

De directeur dient met visie en sturing de volle breedte van de directie te overzien en daarop te acteren. De directeur zal verbindend dienen op te treden in de samenwerking binnen de directie en organisatie. Weet met zorg en aandacht voor alle medewerkers, de ruimte voor innovatie, experimenteren en leren te bieden. Is daarmee ook een mensenmens. In de directie is veel kennis en expertise aanwezig, hierdoor kan de directeur op hoofdlijnen sturen en medewerkers de ruimte en verantwoordelijkheid geven voor de inhoud. Bovendien zet de directeur alles op alles om belemmeringen en blokkades weg te nemen. Altijd in aansluiting op de opgaven van de stad.

Op een gezaghebbende wijze weet de directeur een moderne overheidsorganisatie met een gezonde financiële uitganspositie vorm te geven, omdat de directeur kan buigen op een stevige ervaring in het aansturen van een directie en ervaring heeft met de concerncontroller rol binnen het publieke domein.

Van de directeur Middelen en Control / Concerncontroller wordt tevens verwacht dat hij/zij:

  • koers bepaalt, gezaghebbend is en kaders formuleert en bewaakt.
  • de huidige control- en auditfunctie verder door ontwikkelt en bereikte resultaten borgt. Visie heeft op de doorontwikkeling van Financial Auditfunctie door inzet van RPA, data analyse, digitalisering en nieuwe audittechnieken en in de samenwerking met de externe accountant stuurinformatie voor zowel bestuur als organisatie naar het volgende kwaliteitsniveau brengt; hierbij zijn transparantie, digitalisering en innovatie leidende principes.
  • voor het bestuur en de mede concerndirectieleden een kritische sparringpartner is.
  • investeert in het verder transparant maken van het P&C-proces voor zowel het bestuur, burgers als bedrijven.
  • stuurt in samenwerking met de concerndirectie en directie Financiën en Inkoop op het behouden van een financieel gezonde uitgangspositie van de gemeente Rotterdam en het investerend vermogen op peil houdt door onder andere effectieve beïnvloeding van het Rijk via de G4 agenda.
  • richting geeft aan doelmatigheid van beleid en versterking van risicomanagement.
  • een blijvende focus heeft op het versterken van de financiële functie, effectievere werkwijzen en kwaliteit van mensen op een moderne wijze.

De kandidaat

Met uw ruime ervaring binnen het economische domein heeft u de vaardigheid om beleid, politiek en uitvoering met elkaar te verbinden. Het is evident dat uw managementervaring de aansturing betreft van een directie in een vergelijkbare complexe politiek, bestuurlijke organisatie. U bent een netwerker en uw externe netwerk is relevant en passend bij de opgaven van deze directie. Daarnaast beweegt u makkelijk in uw externe netwerk en weet die contacten om te zetten in resultaten voor de doelen van Rotterdam. U heeft gedegen kennis van en ervaring met overheidsfinanciën, governance vraagstukken, en de P&C Cyclus en een academisch werk- en denkniveau. U kunt bogen op een ruime ervaring met het sturen op veranderingsprocessen gericht op organisatie en cultuur.

Aanstelling en salaris

De positie is ingedeeld in schaal 18 op basis van 40 uur per week. De arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Rotterdam is gebaseerd op de CAR/UWO.

Procedure en deadline (26 augustus 2020)

Chasse Executive Search begeleidt de procedure voor de Gemeente Rotterdam. Een uitgebreid functieprofiel is beschikbaar en op te vragen via info@chassesearch.nl of 070 345 11 14. Het functieprofiel bevat tevens nadere informatie over de planning en procedure. Deadline voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae is woensdag 26 augustus 2020. Sollicitaties verlopen via Chasse Executive Search. Met vragen over de functie of de procedure kunt u contact opnemen met Ferdi de Lange, partner Chasse Executive Search, tel. 070 345 11 14.

Een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.