Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Directeur Concernstaf en Strategie

Rotterdam en haar directeuren

Wie durft Rotterdam aan? Rotterdam staat als ‘bijzonder’ genoemd in de lonely planet; de stad met een machtige skyline, de mooiste marathon, een wereldhaven, levendige buurten en bovenal prachtige inwoners uit alle hoeken en gaten van de wereld.

Rotterdam is internationaal, ondernemend en COOL. Rotterdam is een stad die nooit af is, en ja ook een stad, die met haar inwoners en ondernemers voor enorme uitdagingen, staat. Op het gebied van het klimaat, de woningbouw en de kansengelijkheid voor alle Rotterdammers.

Rotterdam is mondig, eigenwijs, ondernemend en betrokken. Als gemeente willen we dichtbij zijn, werken aan oplossingen samen met Rotterdammers. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Nog te vaak staat ‘de overheid’ in de weg. Samen met de politiek en met Rotterdammers in de wijken en buurten willen de komende jaren optrekken om hier het verschil te maken en gaan we nieuwe eigentijdse antwoorden zoeken. Dat vraagt flexibiliteit, aanpassingsvermogen, en werken aan en vanuit vertrouwen. Dat doen wij met ruim 11.000 ambtenaren samen met de Rotterdammers en de ondernemers in de wijken en buurten van de stad. Met oog en oor voor elkaar en als overheid toegankelijk en dichtbij.

De gemeentelijke organisatie beweegt in maatschappelijke context. IJkpunten als menselijke maat, zichtbaar in de wijken en inclusief zijn, zijn onontbeerlijk. Daarbij hoort, durven kiezen, van buiten naar binnen denken en het soms aan de stad zelf overlaten.

Samen zijn alle directeuren van de gemeente Rotterdam verantwoordelijk voor het organiseren van ‘de ruimte’ die hiervoor nodig is en voor het inspireren van ruim 11.000 collega’s. Zodat medewerkers met plezier van betekenis zijn voor stad en de Rotterdammers. Met durf en eigen initiatief en met oog en oor voor het initiatief en de ideeën van de Rotterdammers.

Cluster Bestuurs- en concernondersteuning (BCO) en Directie Concernstaf en Strategie (C&S)

Het cluster Bestuurs- en concernondersteuning (BCO) zorgt er met haar producten en diensten voor dat de andere clusters en het bestuur van de gemeente Rotterdam hun werk optimaal kunnen doen. BCO richt zich op verdere ontwikkeling van de interne dienstverlening, digitalisering van processen, sturing op arbeidskosten, ontwikkeling van leiderschap en excellente bestuursondersteuning.

BCO kent 4 directies: Directie Financiën, Inkoop en Juridische Diensten, Directie Human Resources en Ontwikkeling en Communicatie, Directie Innovatie, Informatievoorziening, Facilitair en Onderzoek en de Directie Concernstaf & Strategie. Een directiestaf completeert BCO, totaal circa 3000 medewerkers.

De directie Concernstaf & Strategie (C&S), -onderdeel van BCO-, een strategische, professionele en flexibele organisatie, adviseert het college van Burgemeester en Wethouders (B&W), de concerndirectie en de gemeentesecretaris over beleid, uitvoering en strategie.

De directie C&S begeleidt het besluitvormingsproces, zorgt dat dit soepel verloopt en bewaakt de kwaliteit. De 170 medewerkers van C&S werken in een omgeving die continue in beweging is en opereren in nauwe en betrokken samenwerking met alle organisatieonderdelen van de gemeente. De collega’s werken aan deze opgaven in vier verschillende afdelingen: Public Affairs; Bestuur & Gemeentesecretaris, Externe Betrekkingen en Stadhuis en de afdeling Strategie.

Opgaven

Maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De bestuurswissel en formatie vragen veel betrokkenheid en aandacht van de directie. In samenwerking met de griffie gaat C&S ervoor zorgen dat Raad en College soepel uit de startblokken kunnen komen. Rotterdam heeft ook te maken met een verandering van bestuur in de wijken. Als directie C&S staan we voor advisering aan het bestuur en zullen deze ontwikkelingen veel aandacht en sturing vragen.

De functie van directeur C&S is een spin-in-het-web functie in het hart van de gemeentelijke organisatie. De opgaven waar de stad voor staat, vragen om een organisatie in balans en om goed samenspel tussen bestuur (college en (wijk)raad) en organisatie. Deze factoren zijn bepalend voor hoe succesvol we zijn in het inspelen op behoeften van de stad, de samenwerking met andere partijen en de realisatie van bestuurlijke ambities.

De directeur C&S heeft de belangrijke opgave om -voortbouwend op de aanwezige kennis en kunde- de kwaliteit van werken/advisering steeds weer te optimaliseren. Het sturen op strategie, verbinding en samenwerken met de rest van de gemeente zijn hierbij cruciaal. Een gedegen afstemming en integraliteit tussen clusters, college, medezeggenschap enz. vraagt inzicht van de directeur ten aanzien van bestuurlijke besluitvorming en weten hoe de hazen lopen.

De samenwerking met Den Haag, de regio en de samenwerkingsverbanden met grote spelers in de stad is van belang. Als directeur ken je de grote spelers uit de stad en weet je daar waar nodig dit netwerk te bereiken en de gemeente te representeren.

Bij complexe dossiers die politieke gevoeligheden kennen zoals museum Boijmans van Beuningen en Feyenoord City begrijp je wat er speelt of kan spelen zodat je de collega’s van de clusters van dienst kan zijn. Inhoudelijk zijn hier de vakdirecteuren uit het concern verantwoordelijk, maar C&S draagt bij aan het versterken van integraliteit over de portefeuilles heen, stut daar waar nodig en helpt aan de bestuurlijke tafels en richting gemeenteraad. C&S heeft hierin een verbindende rol.

De directie is onderdeel van het cluster BCO en zodoende verbonden met de doorontwikkelingen van BCO. Deze opgaven vragen om de samenwerking met de clusters meer vorm te geven.

Wie en wat zoeken wij..

De opgaven voor de stad vragen om een verbindend strategische leider die met het gehele concern in voortdurende dialoog en verbinding staat, die van nature de samenwerking opzoekt en organiseert en die makkelijk rondloopt in een politiek bestuurlijk krachtenveld. Een leider die mensen in positie zet aan de juiste tafels en met impact en overtuigingskracht dingen weet te realiseren op de bestuurlijke tafel.

Veel komt samen op het stadhuis, waar niet alles altijd gemakkelijk te doorgronden, -te begrijpen en -te sturen is. De directeur heeft begrip en oog voor deze ‘onderstroom’, voelt die aan, anticipeert en stuurt daarop, spreekt iedereen, niet alleen op de momenten dat het functioneel nodig is. De directeur is benaderbaar voor iedereen, de zaken voor en weet snel te schakelen zodra e.e.a. onnodig dreigt te escaleren.

Daarnaast is er vaak de waan van de dag. Speelt er altijd iets en is de politieke en bestuurlijke wens groot. In die dynamiek –zeker als de druk toeneemt- vragen we van de directeur orde te scheppen, rust te creëren, de juiste dingen te doen en de werkdruk goed in de gaten te houden. Hier past een directeur die achter zijn mensen staat, gewend is het geheel te overzien en zich in een dynamisch politiek bestuurlijke omgeving weet te bewegen, strategie verbindt en dingen voor elkaar krijgt.

Deze directie kent een grote verscheidenheid en verschillen aan taken en werkzaamheden. Van adviseurs tot chauffeurs; van lobby tot strategie. Je inspireert en geeft ruimte aan mensen om zich te ontwikkelen en zorgt ervoor dat mensen het beste uit zichzelf halen. Je werkt vanuit de opgave, relatie- en mensgericht en vanuit een inclusieve benadering. Je stimuleert creativiteit, geeft professioneel vertrouwen en ruimte in combinatie met richting en duidelijke verwachtingen over verantwoordelijkheden en prioriteiten. Je bent inhoudelijk betrokken, maar niet in detail.

Als directeur C&S vervul je verschillende rollen:

 • voor de burgemeester en de gemeentesecretaris ben je als directeur een belangrijke gesprekspartner in het werkveld van openbaar bestuur. Je adviseert de burgemeester en de gemeentesecretaris over dossiers en thema's met een hoge complexiteit.
 • je adviseert het bestuur op strategisch niveau op gemeente brede bestuurlijke en politiek gevoelige beleidsterreinen. Je zorgt ervoor dat het bestuur en de organisatie adequaat worden ondersteund in het uitvoeren van de opgaven ten behoeve van de burgers en partijen in de stad.
 • de concerndirecteur BCO is de direct leidinggevende van directeur C&S, je bent sparringpartner van de gemeentesecretaris en collegeleden, de escalatielijn op inhoud is richting gemeentesecretaris.
 • je bent lid van het directieteam van het cluster BCO, dat met haar producten en diensten ervoor zorgt dat de andere clusters en het bestuur van de gemeente Rotterdam hun werk optimaal kunnen doen. Je geeft mede richting aan de realisatie van de strategische doelstellingen van het cluster.
 • Je kent de stakeholders en zij jou zodat je daar waar nodig verbindingen kunt leggen zowel bestuurlijk als ambtelijk. Je bent ondersteunend aan de contacten uit de clusters. Denk hierbij aan stakeholders en gesprekspartners op gebied van onderwijs, gebiedsaanpakken, woningbouw, veiligheid, jeugdzorg, participatie, ondernemerschap, NPRZ, zorgconsul e.d. Onder andere via strategisch directeurenberaad, de merkalliantie Rotterdam Make It Happen.
 • je vertegenwoordigt de directie/het cluster/het concern in een strategisch netwerk met o.a. het Rijk, de VNG en de G4 en andere samenwerkingsverbanden.
 • binnen het cluster speelt de medezeggenschap een belangrijke rol in de vorm van de Ondernemingsraad BCO. Je bent in staat om de taal van de medezeggenschap te spreken en constructief overleg te voeren met deze partij.

 

Naast de persoonskenmerken hierboven beschreven zoeken wij ook een directeur die:

 • beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
 • overtuigende affiniteit met grootstedelijke vraagstukken.
 • ervaring en inzicht heeft in politiek en bestuurlijke verhoudingen binnen de publieke sector en daardoor een goed ontwikkeld politiek bestuurlijk gevoel.
 • maatschappelijke betrokkenheid weet te combineren met een sterke praktische slagkracht en transparant is in de communicatie.
 • ervaring heeft bij voorkeur in een organisatie die een combinatie is van uitvoering en beleid.

Arbeidsvoorwaarden en procedure

Deze functie is ingeschaald in schaal 17, het betreft een functie voor 40 uur per week. 

Voor inhoudelijk vragen kun je contact opnemen met Ahmed Kansouh, concerndirecteur BCO,  06-28358198. Heb je vragen over de procedure, dan kun je contact opnemen met Will Ontijd, MD Adviseur, 06-12157650.

Je kunt je sollicitatiebrief met CV sturen naar Will Ontijd, w.ontijd@rotterdam.nl.

Sluitingsdatum is 1 maart 2022.